.

Εγγραφή στο «ΕΡΜΗΣ»

Οι πάροχοι για να έχουν πρόσβαση στο «ΕΡΜΗΣ» πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.

1ο επίπεδο: Υποβολή αίτησης/δήλωσης εγγραφής

Ο πάροχος υποβάλλει αίτηση για να ενταχθεί στο «ΕΡΜΗΣ», αποδεχόμενος τους σχετικούς όρους χρήσης.

Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Υπόδειγμα αίτησης για παρόχους

2ο επίπεδο: Ορισμός τελικού χρήστη

Ο πάροχος ορίζει τον «τελικό χρήστη» ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ερωτημάτων/αιτημάτων/καταγγελιών και την παρακολούθησης της πορείας τους.

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού περισσοτέρων του ενός χρηστών.

Η σχετική αίτηση/δήλωση πρέπει να:

 • υποβάλλεται για κάθε τελικό χρήστη ξεχωριστά.
 • αναφέρει τον τίτλο/θέση του τελικού χρήστη στην εταιρία.
 • συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου) του τελικού χρήστη.
 • υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και τον τελικό χρήστη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χορηγείται στον τελικό χρήστη κωδικός πρόσβασης στο «ΕΡΜΗΣ».

Υπόδειγμα αίτησης για τελικούς χρήστες

Τρόπος αποστολής

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ μέσω:

 • ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
  Λ. Κηφισίας 60
  151 25 Μαρούσι

 • τηλεομοιοτυπίας (fax) στο: 210 610 5049
.
.